PODMINKY PORTÁLU

PODMINKY PORTÁLU

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto všeobecné podmínky určují pravidla využívání Portálu, který se nachází na adrese f-f-home.com, jehož administrátorem a majitelem je společnost Tesco Stores ČR a.s. („Tesco“), Vršovická 1527/68b, 100 00 Praha 10, IČO: 45308314, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B1377, v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., dále nazývaná Poskytovatel služeb.

2. Na Portálu jsou prezentovány obsahy, které mají propagační a reklamní charakter týkající se produktů TESCO a kolekce značky F&F Home, především informace o aktuální kolekci a speciálních nabídkách, adresy prodejen, ve kterých je možné tyto produkty získat, videomateriály a jiné. Uživatel se může seznámit s materiály umístěnými na Portálu.

3. Fotografie produktů umístěných na Portálu spolu s jejich cenami a popisem slouží výhradně jako příklad prezentace produktů nabízených Poskytovatelem služeb na svých prodejních místech a mohou se svým vzhledem lišit od produktů nacházejících se v prodeji a od cen na jednotlivých prodejních místech. Všechny ceny jsou včetně DPH. Produkty prezentované na Portálu představují nabídku ve smyslu právních předpisů.

4. K používání Portálu je nutné vlastnit minimálně následující zařízení a software:

a. širokopásmové internetové připojení,

b. internetový prohlížeč (Internet Explorer 9 nebo vyšší, Google Chrome, Mozilla Firefox 7 nebo vyšší, Opera 10 nebo vyšší) podporující CSS a JavaScript,

c. mít zapnutou obsluhu souborů cookie,

d. mít zapnutou obsluhu vyskakovacích oken (pop-up),

e. operační systém Microsoft Windows XP nebo vyšší, Linux, OSX 10.4 nebo vyšší.

5. Každý Uživatel by se měl předtím, než začne Portál využívat, seznámit s těmito Všeobecnými podmínkami. Používáním Portálu se Uživatel zavazuje tyto Všeobecné podmínky dodržovat.

II. DEFINICE

Výrazy uvedené ve Všeobecných podmínkách znamenají:

a) Poskytovatel služeb – společnost Tesco Stores ČR a.s. („Tesco“), Vršovická 1527/68b, 100 00 Praha 10, dále nazývaná TESCO,

b) Uživatel – plnoletá svéprávná fyzická osoba, která využívá Portál a akceptovala obsah Všeobecných podmínek. Uživatelem může být i nezletilá svéprávná osoba, která dovršila 13 let a získala souhlas svého zákonného zástupce,

c) Portál – internetový portál vedený Poskytovatelem, dostupný na webové stránce dum-tesco.com,

d) Všeobecné podmínky používání Portálu – tyto všeobecné podmínky používání Portálu.

III. ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ PORTÁLU

1. Uživatel by měl využívat Portál v souladu s jeho určením a zdržet se jakékoli činnosti, která by mohla narušit správné fungování Portálu. Za takovou činnost se považuje především:

a. zasahování do využívání Portálu jinými uživateli včetně znemožnění jeho využívání,

b. zasahování do obsahu nebo technického charakteru Portálu.

2. Uživatel není oprávněn umisťovat v rámci Portálu osobní údaje třetích osob a další informace o třetích osobách bez zákonem vyžadovaného souhlasu nebo souhlasu třetí osoby.

3. Poskytovatel služeb se zavazuje pokračovat v činnostech, jejichž cílem je zlepšení kvality Portálu, a vyhrazuje si právo na vznik chyb a technických problémů při jeho používání. V případě, že dojde ke vzniku takové situace, je Uživatel povinen nahlásit to Poskytovateli služeb. Poskytovatel se neprodleně pokusí obnovit správné fungování služby.

4. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na dočasně nebo částečně omezený přístup Uživatelů na Portál, jehož cílem je zlepšení či údržba bez předchozího upozornění Uživatelů.

5. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za:

a. poruchy ve fungování Portálu způsobené vyšší mocí nebo nedovoleným zasahováním Uživatelů či třetích osob,

b. nekompatibilitu Portálu s koncovým zařízením a softwarem Uživatele nebo s jeho síťovým připojením na internet,

c. technické problémy včetně chyb a selhání při připojení na Portál na straně Uživatele.

6. Poskytovatel není zodpovědný za způsob, jakým Uživatel využije informace, které na Portálu získal.

IV. OCHRANA AUTORSKÝCH A JINÝCH PRÁV

Veškerý obsah umístěný na Portálu, ochranné známky, fotografie, popisy a aplikace podléhají právní ochraně. Jakékoliv využívání vcelku nebo v jednotlivých částech je v rozporu s těmito smluvními podmínkami a porušuje zákon.

V. REKLAMACE

1. Uživatel má právo kdykoli si stěžovat na jakékoli nesrovnalosti při provozu služby.

2. Reklamace může být realizována následujícím způsobem:

a. prostřednictvím e-mailu,

b. prostřednictvím klasické pošty na adresu Poskytovatele služeb, která je uvedena v bodě 1 Všeobecných podmínek.

3. Poskytovatel služeb se v průběhu 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne přijetí reklamace k ní vyjádří a informuje Uživatele prostřednictvím e-mailu o způsobu jejího vyřízení. V případě reklamací zaslaných klasickou poštou bez uvedení e-mailové adresy bude odpověď zaslána klasickou poštou na uvedenou adresu v termínu 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od data přijetí reklamace.

4. V odůvodněných případech může být termín reklamace prodloužen, o čemž bude Uživatel informován.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V záležitostech, které nejsou upraveny těmito Všeobecnými podmínkami, platí příslušné zákony český práva.

2. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Všeobecných podmínek. Každá změna Všeobecných podmínek bude zveřejněna na Portálu a vstupuje v platnost 14 dnů od zveřejnění. V případě, že Uživatel nesouhlasí s novým zněním Všeobecných podmínek, neměl by Portál využívat.

3. Na žádost Uživatele Poskytovatel služeb informuje o nebezpečích spojených s využíváním jakýchkoli služeb poskytovaných elektronickou formou a o funkcích a cíli programu nebo údajů, které nejsou součástí služby a byly zavedeny Poskytovatelem do informačního systému, který používá Uživatel.

4. Kontakt s Poskytovatelem služeb je možný prostřednictvím stránky http://www.tescocr.cz/cs/kontakt/.

5. Všeobecné podmínky jsou platné od 30.10.2017.